BARAN TURSUN VAKFI KURULUŞU, FAALİYET ODAĞI VE YOL HARİTASI

Baran Tursun (Kimdir) Baran Tursun Vakfı Kuruluş Nedeni 3.Baran Tursun Vakfı'nın Kuruluşu Faaliyet Odağı Vizyonu ve Misyonu Organizasyon Yapısı Çalışma ilkeleri STÖ’ler ile Bağlantı Kurma ve İlişki Geliştirme Faaliyetleri Evrensellik ve Bütünsellik İlkeleri Etik İlkeleri Gizlilik ve Çıkar Çatışması Fırsat Eşitliği Yönetimi Uygulanan ve Finali Yapılan Hibe Programları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası 15- Yolsuzlukla Mücadele Politikası 16- Faaliyetleriyle İlgili Risk Analizi Çevre Politikası Türkiye Bağlamında Katma Değeri ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Baran Tursun (Kimdir) Baran Tursun 20 yaşında bir üniversite öğrencisidir. 25 Kasım 2007 tarihinde İzmir-Alsancak’ta bir Cafede arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasından sonra otomobili ile evine dönerken, yol kenarında bek-leyen polislerin yanından geçmektedir. Polisler yanlarından geçip uzaklaşan Baran’a otomobil farları ile selektör yaparlar. 250 metre mesafeden otomobil farları ile Baran Tursun’a yapılan selektör, mahkeme kayıtlarına “Baran Tursun’a dur ihtarı yapıldı” olarak geçmektedir. Basın: ”Dur ihtarı böyle mi olur?” diye manşet atar. Dur ihtarının böyle olamayacağını anlayan zanlı polisler ateş etmeyi gizleye-rek, delilleri karartarak ve sahte delil üreterek olaya trafik kazası süsü verip, olay yerinde ‘Trafik Kazası Raporu’ düzenlerler. Polisler, Baran’ın ailesini de haberdar ederler ”Oğlunuz trafik kazası yaptı, Hastaneye götürdük, elimizden geleni yaptık, maalesef...” dediler. ‘Elimizden geleni yaptık’ sözünden dolayı, Baran’ın babası Mehmet Tursun evladının katiline bir de teşekkür eder. Öldü sanılan Baran, polisler tarafından Hastaneye “Trafik kazası ya-pan vatandaş“ olarak teslim ediliyor, polis ve Acil servis doktoru Özgür Ç. ‘Trafik Kazası Tutanağı’ düzenlerler.

Dr. Özgür Ç. Baran’ı hayata döndürmek için kalbine yaptığı masajla kalbinin çalışmasını sağlamaktadır. Kalbi çalışan Baran’ın Beyin Tomografisi çekiliyor, Beyin Tomografisinde Baran’ın kafasında ateşli silah mermi çekir-deği tespit ediliyor. Ateş etmeyi gizleyen, delil üreten, delilleri karartan, sah-te rapor düzenleyen, yalancı tanıklık yapan onlarca polislerin utanç verici bu entrikaları Hastanenin Beyin Tomografisinde görünen mermi çekirdeğinden sonra son buluyor. Tomografide polise ait mermi çekirdeği tespit edilmekle Baran Tursun olayı trafik kazası değil, polis tarafından işlenen bir cinayet ol-duğu kesinleşmiş oluyor.

Yargılama Süreci: Türkiye mahkemeleri, ateş etmeyi gizleyen, Trafik Kazası Raporu düzenleyen, delilleri karartan, sahte delil üreten ve yalancı tanıklık yapan tüm polislere beraat kararı verdi, Baranı öldüren polis memuru Oral Emre Atar’a ise 2 yıl ceza vermeyi yeterli bularak dosyayı kapattı.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BARAN TURSUN VAKFI KURULUŞ NEDENİ ‘Siyasallaşan STK’ların Etkisizliği’ Baran Tursun Vakfı kuruluş öncesi, başta yargısız infazlar olmak üzere, ağır insan hakkı ihlalleri, hak temeli kurulan STÖ’lerin faaliyet odakları, organizasyon yapıları ve savunuculuk çerçevelerine yönelik gözlem çalışmaları yürüttük. Baran Tursun Vakfı’nın kuruluş gerekçesi yapılan gözlemler ve siyasal-laşan STK’ların etkisizliğini beş başlıkta açıklamak mümkündür.

Gözlem1) Türkiye’de Olağanlaşan Yargısız İnfazlar:

Türkiye’de yaşam hakkı ihlalleri, kişilerin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülmesinden tutun, barışçıl gösterilerde ve gözaltındaki ölümlere kadar çok geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Baran Tursun gibi doğum günü kutlamasından dönerken, yolda yürürken, pa-zara giderken, parkta otururken, okula giderken, yatağında uyurken, anasının kucağındayken, barışçıl gösteri yaparken, kısacası kabahatler kanununa muhalefet eden yüzlerce insan polis gücü tarafından yargısız infaz edilmeleri, toplumun önemli kesimi ve çoğu hak temelli kurulan STK’lar tarafından olağan vakalar olarak görülmesi, Baran Tursun Vak-fı’nın kuruluş gerekçesinin birincisini oluşturmuştur.

Gözlem2) Mağdurları Korkutma ve Misilleme Davaları:

Yaşam hakkı ihlal edilen vakalarda olduğu gibi, Polis gücünün kötü mu-amelesine ve ayırımcılığa maruz kalan mağdurlar ve kırılgan gruplar hakkında polis tutanakları ve üretilen sahte deliller esas alınarak olur olmaz davalar açılmaktadır. Açılan davaların çoğunda, yargısız infazla veya kötü muameleyle suçlanan polislerin kendilerini şikâyet edenler hakkında yaptıkları karşı suçlamalarla mağdurlar davacı iken, davalı Duruma düşmektedir. Ayrıca mağdurlar, kendilerince çözemedikleri ağır sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, dava takiplerinde ve adalete erişim süreçlerinde rehberlik edecek STK’ların olmayışı, Baran Tursun Vakfı kuruluş nedenlerin ikincisini oluşturmuştur.

Gözlem3) Siyasallaşan STÖ’lerin Toplumdan Kopuşu:

Hak temelli STÖ’lerin siyasallaşması sonucu toplumdan ve tabandan uzaklaşması, temel insan hakları savunuculuğu kendi eksenleriyle sınır-landırılarak mikro düzeyde yapmaları, teoride ve uygulamalarda ulus-lararası insan hakları mekanizmalar tarafından onaylanan belgelere uyumlu savunuculuk yapmamaları, Baran Tursun Vakfı kuruluş gerek-çelerinden üçüncüsünü oluşturmuştur.

Gözlem4) Siyasallaşan STK’ların Narsis Savunuculuğu:

Yaşam hakkının özü bireyin hayatta kalmasıdır, tüm insan haklarının temelini ve önkoşulunu oluşturan bu hakkın tartışılır yanı olamaz. Te-mel insan hakların ihlal edilmesinde tarafgir olmak ve yalnızca kendi ekseni çerçevesinde savunuculuk yapmak ahlaki olmadığı gibi, AİHS’in temel ilkelerine ve tüm insanlık değerlerine de aykırıdır. Kuruluş sözleşmeleri hak temelli savunuculuk olan pek çok STK’nın za-manla S İ Y A S A L L A Ş M A S I sonucu, Narsis Sendromuna uyumlu kendi ölülerini toplumun ölülerinden, maruz kaldıkları mağduriyet-lerini toplumun mağduriyetlerinden üstün ve değerli tutmaları, savunuculuğu bu ayırımcılığa göre yapmaları, toplumdan ve tabandan kopmaları, Baran Tursun Vakfı kuruluş gerekçesinin dördüncüsünü oluş-turmuştur.

Ö r n e k l e m e: Hak temelli kurulan ve süreç içinde siyasallaşan STK’ların etkin derecede savunu-culuk yapamadığı; Baran Tursun, Ekrem Görkem Karakan, Yağmur Alparslan, Alican Razı gibi arkadaşlarıyla gezerken, Helin Şen gibi ekmek almaya giderken, Çağdaş Gemik ve Mihraç Miroğlu gibi yolda yürürken, Kazım Şeker gibi pazara giderken, Feyzullah Ete ve Recep Hantaş gibi parkta otururken, Enes Ata gibi okula giderken, Muhammet ve Furkan kardeşler gibi yatağında uyurken, Mehmet Uytum gibi anasının kucağındayken, Şerzan Kurt gibi barışçıl gösteri yaparken, Osman Aslı ve Abdurrahman Sözen gibi gözaltındayken, Süleyman Sinan Özkılınç, Altuğ Verdi ve Büşra H. Çetinkaya gibi görevleri başındayken, basit işlemlere tabii tutmak veya yalnızca kabahatler kanununa muhalefetten yargılamaları gereken yüzlerce insan PVSK Madde 16 kapsamında yaşam hakları ihlal edildi.

Siyasallaşan STÖ’lerin faaliyet odağına almadığı, takibini ve savunucu-luğunu yapmadığı yukarıda verilen örneklemede tanımı yapılan yüzler-ce ölümcül vakanın savunuculuğunu ve takibini yapmak konusunda Tür-kiye’de organizasyonel bir boşluk ve eksiklik olduğunu gözlemledik. Bu boşluğu, yaşamı korumaya yönelik tarafsız STÖ’lerin kurulması ve etkin savunuculuk yapmaları halinde, sorunların giderimine katkı sağlayacağı konusunda yaygın bir kanaat oluştuğunu gözlemledik. Yaşamı korumaya yönelik faaliyet gösterecek tarafsız STK’ların hedef-lerine varması durumunda, başta ağır insan hakları ihlalleri olmak üze-re, PVSK Madde 16 kapsamında gerçekleşen yargısız infazlarda, gözaltı merkezlerinde gerçekleşen ölümlerde çok ciddi azalma olacak ve mik-ro düzeye inecektir. Bu neviden ihlallerin azalmasıyla ulusal ve ulusla-rarası mekanizmalarda Türkiye ve Türkiye Polis gücüne de itibar ka-zandıracaktır. Gözlem5) Yaşamı korumaya yönelik ve yaşam hakkı ihlalle-rini azaltmak amacıyla STÖ kurmak. İnsan hakları izleme ve gözlemleme sonucunda tarafsız ve bağımsız bir organizasyonun gerekli olduğu, yaşam hakkı ihlalleri savunuculuğunda boşluk ve eksiklik olduğu, siyasallaşmadan bu eksikliği ve boşluğu gi-dermenin tartışmasız gerçeğiyle:

Polise şiddet uygulamayan, polisle silahlı çatışmaya girmeyen, başka-sının can ve malına yönelik yaşamsal bir tehdit oluşturmayan, yalnızca kabahatler kanununa veya Karayolları Trafik Kanununa muhalefet et-tikleri için polis tarafından yargısız infaz edilen yüzlerce vakanın taki-bini ve savunuculuğunu siyasallaşmadan yapacak bir STÖ’nün kurul-ması yönünde kanaat oluştu.

Yaşamı korumaya yönelik ve yaşam hakkı ihlallerini azaltmak ama-cıyla, kendisi de polis tarafından yargısız infaz edilen Baran Tursun’un annesi Berin Tursun, babası Mehmet Tursun ve ablası Şelale Tursun tarafından Baran Tursun Vakfı kuruluşuna karar verildi.

BARAN TURSUN VAKFI’NIN KURULUŞU Baran Tursun Vakfı, yaşamı korumaya yönelik ve yaşam hakkı ihlalleri azaltmak amacıyla 2010 yılında İzmir'de kuruldu.

Baran Tursun Vakfının Faaliyet Odağı: Baran Tursun Vakfı’nın faaliyet odağı birbirlerine bağlantılı ve birbirle-rini tamamlayan birkaç başlıktan oluşmaktadır. Savunuculuk: Çoğunluğu, Kara Yolları Trafik Kanunu veya Kabahatler Kanununa göre işlem yapıp, yargı sürecine dahil edilmesi yerine, PVSK madde 16’ya eklenen “Öngörü, Makul Şüphe ve Taktir” gibi soyut kavramlara ken-dince bazı anlamlar yükleyen ‘Polis Gücü’ aralarında kadınların ve çocukların da olduğu yüzlerce sivil insanı ölümle cezalandırdı. Polisin yargılama yapmadan sivilleri ölümle cezalandırması, Baran Tur-sun Vakfı’nın savunuculuk faaliyetinin odağı oluşturmaktadır.

Ölümcül vakaların arka planı: Baran Tursun Vakfı’nın faaliyet odağında bulunan ve her gün artarak devam eden ölümcül vakaların arka planında; polise yönelik bir şiddet olmadığı, polis ile silahlı çatışmaya girilmediği, devletin icraatına silah-la karşılık verilmediği, başkasının malına ve canına yönelik yaşamsal bir şiddet ve tehdit oluşmadığı halde yaşam hakları ihlal edildi.

Vakaların Takibi, Veri Tabanı Oluşturma ve Raporlama: Baran Tursun Vakfı tescil edilmiş amacına göre Polis gücüne si-lah kullanma yetkisini düzenleyen Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu 16. Maddesi kapsamında yargısız infaz edilen vakaları takip eder, veri tabanı oluşturur ve haritalandırmasını yapmaktadır. Bunun dışında ulu-sal ve uluslararası insan hakları mekanizmaların, karar vericilerin ve kanun koyucuların erişimi sağlamak amacıyla düzenli bir şekilde taraf-sız ve doğrulanmış raporlar hazırlamaktadır.

İyileştirici Faaliyetler: Yaşam hakkı ihlal edilen bireylerin ailelerine rehberlik etmekte, cesa-retlendirmekte, adalete erişimlerini sağlamaktadır. Yakınlarını kay-betmekle ağır trajedi yaşayan mağdurlara yönelik Hukuksal, Rehabili-tasyon ve Adaptasyon yardımları yapmakta, ilk, orta ve lise çağında olan çocuklarına burs vererek eğitimlerine katkı sunarak, mağdur aile-lere yönelik bir nebze de olsa iyileştirici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Verilerin Depolanması ve Haritalandırılması: Baran Tursun Vakfı’nın saha çalışmaları, izlem raporları ve doküman-tasyonu http://www.baransav.com/?SyfNmb=1&pt=Anasayfa internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bunun dışında yaşam hakkı ihlalleri katego-rize edilerek geniş bir veri tabanı oluşturulmuş ve bölgeler bazında haritalanarak, https://barantursun.uwazi.io/tr/ adresine aktarılmıştır. Haritalama çalışmaları aynı zamanda ulusal ve uluslararası insan hak-ları mekanizmalarına erişimi de kolaylaştırmaktadır.

5: Baran Tursun Vakfının Vizyonu ve Misyonu: Vizyonu: Kolluk güçlerinin orantısız güç kullanmadığı ve hak, hukuk ve adaleti gözettiği, insan hakları ihlallerinin yaşanmadığı, Devletin hak ve hukuku tam olarak yerine getirdiği ve ırk, cins, kültür, din, dil cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği, etnik köken, yaş, ekonomik güç, felsefi görüş, siyasi düşünce ve diğer nedenlerle ayrım gözetmeksizin tüm mağdurların yanında yer alabildiği bir Türkiye idealiyle, ulusal ve ulus-lararası alanda katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi, silahsız-lanma, yaşam hakkı, özgürlükler, barış içinde, dayanışmasıyla örnek alınan, bunlara yön veren bir vakıf olmaktır.

Misyonu: Modern bilim ve teknolojiyi kullanarak, profesyonellerin ve bilim insanlarının yenilikçi eğitim modelleriyle ülkemizde ve diğer ülke-lerde demokrasi, barış ve dayanışma kültürünü geliştirmek, şiddet so-nucu yaşam hakları ihlal edilen veya ömür boyu sakat bırakılan tüm insanlara ve ailelerine hukuksal, rehabilitasyon ve adaptasyon için kali-teli ve erişilebilir sağlık desteği sunmak ve yaşam kalitelerini yükselt-mek, evrensel hukuk çerçevesinde iç hukukun yeniden düzenlenerek hak temelli olmak şartıyla tüm hukuksuzluklara karşı her türlü eylem ve işlemde öncü rolü üstlenmek, polis ve diğer kolluk güçlerinin eğitimle-rinde çağdaş yaklaşımları desteklemek, kolluğun neden olduğu yaşam hakkı ihlallerini nereden gelirse gelsin en aza indirilmesi, cezasızlık kavramının polisin belleğinden çıkarılması, toplumsal duyarlılık ve top-lumsal dayanışma kültürünü geliştirilmesi ve adalete erişimde deza-vantajlılar ve ayrımcılığa maruz kalanlarla sıkı bir diyalog ve dayanış-ma inşa edilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Baran Tursun Vakfı'nın Organizasyon Yapısı: İyileştirici ve Yaratıcı Fikirler: Baran Tursun Vakfı kuruluş gerekçesiyle uyumlu nihai hedefine ulaşmak için iyileştirici, yenileştirici, geliştiri-ci, değiştirici ve daha verimli süreçler için yaratıcı fikirleri destek-lemekte ve önem vermektedir. Baran Tursun vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyeti tarafından yöne-tilerek, faaliyetleri 4’ü maaşlı olmak üzere 400'den fazla gönüllü tara-fından yürütülmektedir. Vakfın amacına yönelik kararlar; Yönetim kurulu üyelerin dışında Çocuk Hakları Komitesi, Kadın Hakları Komitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyeleri tarafından alınır ve uygulanır. Ayrıca, tüm katılımcılar fikirlerini çekincesiz ifade etmekte, yaratıcı fikirler önemsenmektedir.

Baran Tursun Vakfı’nın Çalışma İlkeleri: Baran Tursun Vakfı, insan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde olduğundan hareketle, her türlü hükümet, dini, politik, ekonomik, etnik ve sosyal gruptan bağımsızdır. BTV, hak ihlalle-rinin temel failinin devletler olduğunun bilincinde olmakla birlikte, si-lahlı muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri-ne de eşit derecede karşı durmaktadır.

Sivil Toplum Örgütleriyle Bağlantı Kurma ve İlişki Geliş-tirme Faaliyetleri: Sivil toplum aktörleriyle Ağ/Platform, İnisiyatif gibi oluşumlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak, sorunların giderimi için iyileştirici, yenileş-tirici, geliştirici ve değiştirici rol üstlenmeye önem verilmek-tedir. Sivil alanlarda daha verimli süreçlerde, daha yaratıcı fikirlerle etki yaratmak ve etkilerini genişletmek, savunuculuğu güçlen-dirmekte ve kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda Sivil toplum aktörleriyle bağlantı kurmak, ilişki geliştirmek sürdürülebilirliği önemsemektedir.

Baran Tursun Vakfı Evrensellik ve Bütünsellik İlkeleri: Baran Tursun Vakfı, insan haklarının evrensel ve bölünmez olduğu ilke-sinden hareket ederek, insan haklarının herkes için aşkın bir değer ol-duğuna inanır.

BTV'nin çalışma alanlarına, hukuk ve insan hakları alanında çaba gös-terenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin bir araya geleceği, yararlanacağı sos-yal, kültürel, eğitsel, tıbbi, sanatsal, sıhhi, sportif, estetik, rehabilite vb. gereksinimlerini karşılayabileceği merkezler oluşturmak, BTV’nin amacına uygun konularda çeşitli çalışma birimleri kurmak; çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin bütün kavram, kural ve kurumları ile yerleşti-rilmesine ilişkin olarak bilimsel nitelikli incelemeler yapmak, yaptır-mak, bu gibi bilimsel çalışmalara katkı ve destek sağlamak; dünya öl-çeğinde silahsızlanma, barış, dayanışma, kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması için, yetişkinler ve gençlere yönelik, seminer, bilgi şöle-ni, konferans, panel, açık oturum, eğitim çalışması gibi toplantılar dü-zenlemek, geziler organize etmek, yapılanlara katkıda bulunmak

Baran Tursun Vakfı Etik İlkeleri: Baran Tursun Vakfı insan hakları etiği ve dürüstlüğünü desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle, her üye, danışman, çalışan, gönüllü, etki alanı uzmanı ve Yönetim Kurulu üyesinin en yüksek etik ve dürüst-lük standartlarına uymaları, uygulamaları ve teşvik etmeleri zorunlu-dur. Bireysel olarak ya da bir takım olarak ya da vakfın temsilcisi ola-rak, profesyonelce ve dürüstlükle hareket edeceklerdir. BTV üyeleri, çalışanları, gönüllüleri, danışmanları ve Yönetim Kurulu, adil, şeffaf ve eylemlerine karşı sorumlu olacak şekilde ve sürekli olarak etkileşimde bulundukları kişi ve kurumlara saygı çerçevesinde muamelede bulunur-lar.

Baran Tursun Vakfı Gizlilik ve Çıkar Çatışması: Baran Tursun Vakfı, bireyler ve kurumlar aracılığıyla kullanımına sunu-lan veri ve bilgilerin gizliliğini koruma konusunda azami özen gösterir. Değerli özel bilgileri, kişisel verileri ve diğer gizli bilgileri iyi formüle edilmiş bir erişim yönetim sistemi aracılığıyla korumaya devam eder; bu nedenle, bilgi edinme ihtiyacı bağlamında üyelerin, çalışanların, gönüllülerin, danışmanların veya etki alanı uzmanlarının her biri tara-fından ne zaman ve hangi bilgilere erişildiğine ilişkin günlükler tutulur. BTV üyeleri, gönüllüleri, danışmanları, etki alanı uzmanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, düzenli çalışanların yanı sıra birbirleri arasındaki ilişki-lerde de bu kurallara uyarlar.

Baran Tursun Vakfı Fırsat Eşitliği Yönetimi: BTV, eşit fırsat ve olumlu eylem örgütüdür. Milliyet, yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, renk, ırk, din, etnik köken, dil, kast, mezhep, ekonomik veya medeni durum, engellilik ve diğer herhangi bir neden gerekçesiyle ayrımcılık yapmaz.

Baran Tursun Vakfının Uyguladığı ve Bitirdiği Hibe Programları: Hibe Uygulayı-cısı Hibe Sahibi Hibe Kodu Programın Adı Final Baran Tursun Vakfı AB/ETKİNİZ DS_AB_060 Baran Tursun Adalete Erişim Akademisi Yapıldı Baran Tursun Vakfı AB/ETKİNİZ DS_AB_202 Savunuculuk ve Kampan-ya Eğitimi Yapıldı Baran Tursun Vakfı AB/ETKİNİZ DS_AB_487 Yaşam Hakkı İhlalleri-BELGESEL FİLM Yapıldı Baran Tursun Vakfı AB/ETKİNİZ DS_AB_386 Vakaların Taki-bi/Raporlama Yapıldı Baran Tursun Vakfı AB/ETKİNİZ DS_AB_398 PVSK/Raporlama-Yazılımı Yapıldı Baran Tursun Vakfı AB/ETKİNİZ DS_AB_516 Pandemide Paydaşlara Erişim Yapıldı Baran Tursun Vakfı AB/ETKİNİZ DS_AB_744 Yaşam Hakkı İhlal Edilen Çocuklar Yapıldı Baran Tursun Vakfı AB/SİVİL DÜŞÜN SDV4COV0291 Hak Temelli Güvenlik, kolluğun yeniden yapılan-dırılması Yapıldı Baran Tursun Vakfı Norveç Helsinki Komitesi INT_ECS2021_009 Savunuculuk, İnsan Hakla-rı İzleme ve Raporlama Yapıldı

Baran Tursun Vakfı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika-sı: Baran Tursun Vakfı toplumsal cinsiyet eşitliği temel insan hakkı olarak görmektedir. Sosyolojik anlamda eşitlik, bedensel ve ruhsal farklılıkları ne olursa olsun bireyler arasında sosyal ve siyasal haklar yönünden cinsiyet eşitsizliğe karşı ilkesel mücadele etmektedir. Vakıf, karar organlarında ve amacına yönelik çalışmalarında olduğu gibi kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katı-lımlarına sağlamayı hedeflenmektedir. Bireylerin cinsiyetlerine göre maruz kaldıkları eşitsiz davranışlar tutumlar ve algılara karşı mücadele etmek vakfın hedefleri arasında yer almakta ve bunu stratejik planla-ma belgelerine yansıtmaktadır

15- Baran Tursun Vakfı’nın Yolsuzlukla Mücadele Politika-sı: Baran Tursun Vakfı’nın Yolsuzlukla Mücadele Politikası, yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımına dayanır. Sıfır tolerans, Baran Tursun Vakfı’nın herhangi bir çalışmasıyla ilgili olarak yolsuzluğa müsamaha göster-memesi ve bu politikayı ihlal ettiği düşünülen tüm yolsuzluk şüpheleri-nin Baran Tursun Vakfı’na bildirileceği anlamına gelir. Bu durum aynı zamanda, Baran Tursun Vakfı’nın tüm yolsuzluk şüphe-lerini ciddiye alacağı ve bu tür tüm durumların uygun, profesyonel, şeffaf ve adil bir şekilde değerlendireceği, soruşturacağı ve disipline edileceği anlamına gelir. Bu politikaya uygunluk, üyeler, personel, uy-gulama ortakları, yükleniciler ve tüm ilgili üçüncü Taraflar için de zo-runludur. Aksi durumlar, üyeliğin sona erdirilmesi, istihdam veya ihlal eden tarafın Baran Tursun Vakfı ile olan sözleşmesinin ve/veya iş ilişki-sinin sona erdirilmesi olasılığı da dahil olmak üzere disiplin cezasıyla da sonuçlanabilir. Baran Tursun Vakfı ayrıca, idari, hukuki ve/veya cezai olarak her türlü hakkını saklı tutar. Genel bir ilke olarak, tüm para trans-ferleri ve teslimler banka havalesi ile gerçekleştirilir, istisnalarda Baran Tursun Vakfı’nın Yönetim Kurulu yetkilidir ve istisnalar bu kuralı boz-maz.

16- Baran Tursun Vakfı Faaliyetleriyle İlgili Risk Analizi: Baran Tursun vakfı amacına yönelik çalışmalarına başlamadan önce yönetim kurulu üyeleri, mütevelli heyeti üyeleri ve aktivitelerde fiilen görev alacak personellerin katılımı ile risk analizi toplantısı yapmakta-dır. Stratejilerin hazırlanmasında ve organizasyonun bütün aktivitele-rinde dikkate alınan; kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları belir-lemek kurumun olası risk sınırları içinde riskleri yönetmek için amaçla-rına ulaşma konusunda makul güvence sağlayan kararlar almaktadır. Vakfın genel hedefi ve faaliyet odağı polis teşkilatı ile ilgili olduğundan ve polis kanunundaki olumsuzluklardan dolayı davaların takibinde polis tarafından engelleme ve mobbingi ile karşılaşma riskimiz bulunmakta-dır. Bölgesel faaliyetlerimiz sırasında risk unsuru olarak gördüğümüz mu-hataplarımıza öncelikle Baran Tursun Vakfı’nın toplumsal yararlar içe-ren genel hedeflerini anlatarak riskimizi azaltmayı öngörüyoruz. Bunun dışında bir diğer risk de COVID-19 Pandemisi riskidir. Bu riski azaltmak için Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerini ve Pandemi kurallarını eksiksiz uygulayarak azaltmayı öngörüyoruz.

Baran Tursun Vakfı Çevre Politikası: Baran Tursun Vakfının gönüllüleri, çalışanları, danışmanları ve ortakları için çevre dostu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için sürekli çaba içinde çalışır. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için yaptığı her işlemde doğal kaynak-ların savurgan kullanımını proaktif ve aktif bir şekilde önlemeye karar-lıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, faaliyet gösterdiği her yerde yürürlük-teki tüm çevre yasalarına, yönetmeliklerine ve kamu politikalarına uyar. Bu bağlılığı tam olarak göstermek için çevresel konulardaki en iyi uygulamaların farkında olmaya devam eder. Görev odaklı çalışmalar bağlamında, günlük işlemlerde çevreyi koru-mak için aşağıdaki eylemleri teşvik eder. Bu eylemler asgari eşiği karşılayacak şekilde yorumlanacaktır ve bu nedenle vakfın tüm üyeleri sürekli olarak mevcut uygulamalara uygun olarak daha iyi bir kritere ulaşmaya çalışır.

Baran Tursun Vakfının Türkiye Bağlamında Katma Değeri: Baran Tursun Vakfı Türkiye bağlamında eşsiz çalışma yürüterek sivil alanlarda katma değer yaratmaktadır. Karar vericilere, Siyasal partilere, STÖ’lere, Barolara, mağdurlara ve Tanıklara PVSK Madde 16 kapsamında yargısız infaz edilen yüzlerce sivil insanın bilgileri Raporlar halinde paylaşılarak katma değer sağ-lanmaktadır. Bunun dışında Yargısal ve yargısal olmayan mekanizmalarda insan hak-ları izleyerek veri tabanı oluşturulmakta, yargısız infaz edilen vakaları yaşa, cinsiyete ve bölgelere göre sınıflandırılması yapılarak harita üze-rinde gösterilmektedir. Vakaları sınıflandırılarak harita üzerinde gös-termek ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaların erişimini kolaylaştırarak eşsiz bir katma değer yaratılmaktadır. Vakaları özelliklerine göre sınıflandırma ve haritalanmanın dı-şında, bir de hedef kitleyi oluşturan paydaşlara, STÖ’lere ve üyelerine insan hakları izleme, veri tabanı oluşturma ve raporlama konularında, elde ettiğimiz öğrendiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak katma değer yaratılmaktadır. Yakınlarını kaybeden mağdurlar, tanıklar, polis şiddetine, ayı-rımcılığa, toplumsal cinsiyet eşitsizliğe maruz kalan birey ve gruplara yönelik eğitsel faaliyetler çerçevesinde odak grup toplantıları yapıl-maktadır. Bölgesel ve iller bazında gerçekleştirilen bu toplantılarla adalete erişim, misilleme davaları, yargısal ve yargısal olmayan meka-nizmalarda izleyecekleri yol ve yöntem konularında hedef kitle eğitil-mektedir. Bu eğitimler sonucunda hedef kitlenin hak arama bilinçleri gelişmekte, adli davalarını cesaretle ve özgüvenle takip etmeleri he-deflenmektedir.

               İletişim Bilgileri

Adres : 1870 Sokak Baran Tursun Apt. No 42/1 Karşıyaka/İzmir/Türkiye Telefon : +9 0533 440 45 79 - +9 0232 365 90 51 E-mail : barantursunvakfi@gmail.com Web : www.baransav.com Veri Bankası : https://barantursun.uwazi.io/tr/ Sosyal Medya : https://www.facebook.com/barantursun.v : https://www.facebook.com/groups/573355326141463 : https://twitter.com/BaranTursunVakf